กฎหมายลักษณะพยาน

กฎหมายลักษณะพยาน เป็นกฎหมายอีกวิชาที่มีความยาก เพราะเป็นการเรียนเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดี การนำพยานหลักฐานเข้ามาพิสูจน์ในคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ตามกฎหมาย หากการนำพยานเข้ามาสืบไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอาจมีผลต่อคดีความ เป็นข้อแพ้หรือชนะกันได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานี้จึงมีความสำคัญในการประกอบวิชีพทางกฎหมายในอนาคต ทั้งศาล พนักงานอัยการ และทนายความ

30h 19 Enrolled No ratings yet ระดับกลาง

  • หลักการทั่วไป
  • ระบบการพิจารณาคดี
  • ความหมายและประเภทของพยาน
  • การกำหนดประเด็นข้อพิพาท ภาระการพิสูจน์
  • การนำสืบพยานในคดีแพ่ง
  • การนำสืบพยานในคดีอาญา
  • พยานหลักฐานที่ศาลรับฟังได้
  • มาตรฐานการพิสูจน์
Free

What's included

  • เอกสารประกอบการสอน
  • https://drive.google.com/drive/folders/1a_qohad8UPVaKff9CRa-EW7adyI4HDzy?usp=sharing

chaloermwut sarakit

0.0Instructor Rating
98
Students
2
Courses
0
Reviews
View Details